Gestió Laboral

• Altes d’empresa en la seguretat social.

• Confecció de contractes de treball, prorrogues o renovació.

• Confecció de nòmines.

• Confecció de liquidacions i quitança.

• Altes, baixes i variacions de personal.

• Informe mensual del cost laboral de l’empresa.

• Certificacions salarials a efectes de departament de treball.

• Confecció de bolletins de cotització seguretat social.

• Confecció i tramitació de comunicats d’accident de treball.

• Asistencia i contestació de requeriments i recursos en inspeccions de treball.

• Sol•licitud de certificats de la tresoreria general de la seguretat social.

• Sol•licitud d’informes de vida laboral.

• Confecció de les declaracions i liquidacions periòdiques i anuals de retencions dels treballadors.

Politica de privacitat