Home Serveis Gestions d’Obres i Projectes Reformes Gestió Llicències Obres i Llicències Obertures

Gestió Llicències Obres i Llicències Obertures

En la realització d’obres s’exigeix en alguns casos l’obtenció de la preceptiva llicencia d’obres, subjecta aquesta a diversos condicionants en funció de la tipologia de l’obra a realitzar i la seva afectació a elements constructius (estructura, instal•lacions, etc.), així com en aquells casos en la que es necessària la utilització de mitjans auxiliars u d’altres annexes que suposin la necessària intervenció d’un tècnic que si s’escau assumeixi la correcta instal•lació d’aquests mitjans.

Tanmateix al moment d’iniciar una activitat empresarial o de negoci, al marge de les obres que s’hagin de realitzar, en la majoria de les ocasions es necessària la tramitació de la preceptiva llicència d’activitat o obertura, davant el municipi, subjecta aquesta als condicionants d’un projecte tècnic efectuat per un enginyer en el que es recullin les instal•lacions, maquinàries, cargues, potencia eléctrica, etc.

El nostre despatx pot assessorar-li dels tràmits que s’hagi de fer, així com de les seves obligacions a fi de que pugui donar degut compliment a les mateixes, posant a la seva disposició els professionals que siguin precisos per a l’obtenció de les esmentades llicències.

Politica de privacitat